Stadgar för Bernhard Nordh-sällskapet

Reviderade vid årsmötet 26 maj 2018

 1. Sällskapets namn är Bernhard Nordh-sällskapet.
 2. Bernhard Nordh-sällskapet har till ändamål
  1. att stimulera intresse och förståelse för Bernhard Nordhs författarskap bland läsare i alla åldrar,
  2. att initiera och stödja vetenskaplig forskning kring hans liv och verk,
  3. att verka för utgivande och spridning av hans romaner, noveller och andra texter,
  4. att ta initiativ till och verka för uppbyggnad av en Bernhard Nordh-samling,
  5. att årligen utge en bulletin eller årsskrift ägnad Bernhard Nordh.
 3. Lokalavdelningar inom ramen för sällskapet kan startas efter godkännande av styrelsen.
 4. Medlem är var och en som erlägger stadgad årsavgift. Familjemedlemmar och stödjande medlemmar kan för lägre respektive högre avgift ansluta sig till sällskapet. Juridiska personer kan antagas som stödjande medlemmar. Sällskapet kan vid årsmöte kalla enskild person att vara hedersledamot.
 5. Medlemsavgift fastställs av årsmötet ett år i förväg.
 6. Sällskapets organ är
  1. årsmöte
  2. annat medlemsmöte till vilket styrelsen eller revisorerna kallar vid behov
  3. styrelsen
 7. Styrelsen väljs vid årsmötet och består av ordföranden, lägst fyra och högst tolv ledamöter. Ordföranden väljs för ett år och styrelsen för en tid av två år.
 8. Vid första årsmötet väljs dock hälften av styrelseledamöterna på ett år och andra hälften på två år.
 9. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuellt övriga funktionärer.
 10. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter, inklusive ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 11. Sällskapets firma tecknas av ordföranden, vice ordföranden och kassören var för sig.
 12. Årsmötet utser för ett år i sänder två revisorer och en revisorsuppleant.
 13. Räkenskapsåret omfattar ett kalenderår. Räkenskaperna, protokoll och styrelseberättelse ska senast fjorton dagar före årsmötet överlämnas till revisorerna.
 14. Årsmötet hålles senast före maj månads utgång. Skriftlig kallelse ska av styrelsen utfärdas tre veckor före årsmötet. Motioner ska inlämnas till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.
 15. Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
  1. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för mötet
  2. Fastställande av dagordningen
  3. Mötets stadgeenliga utlysande
  4. Styrelse och revisionsberättelser
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
  7. Beslut om eventuella ersättningar till styrelseledamöter, revisorer och övriga funktionärer
  8. Val av ordförande
  9. Val av övriga styrelseledamöter
  10. Val av revisorer och suppleanter
  11. Val av valberedning
  12. Eventuellt val av hedersledamot
  13. Behandling av motioner
  14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
 16. Varje medlem har en röst. Röstning sker öppet. Endast vid personval kan sluten omröstning ske om så begärs. Beslut fattas med enkel majoritet. Extra möten kan utlysas av styrelsen eller av revisorerna.
 17. För ändring av sällskapets stadgar fordras beslut med tvåtredjedels majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande möten varav ett årsmöte. Förslag till stadgeändringar ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före det årsmöte, vid vilket det ska behandlas. Meddelande om att eventuell stadgeändring ska behandlas måste anges i kallelsen.
 18. Beslut om sällskapets upplösning fattas med tvåtredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Meddelande om att frågan om sällskapets upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Upplöses sällskapet ska eventuella tillgångar tillfalla ett ändamål, som ligger i linje med sällskapets syfte, enligt beslut vid sista årsmötet.