Verksamhetsåret omfattar tiden från Bernhard Nordh-sällskapets bildande den 16 september 2000 till och med den 31 december 2001.

Medlemsantalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 93, varav familjemedlemmar 26 och stödjande medlemmar en. Sällskapet har tre hedersmedlemmar nämligen Bernhard Nordhs barn: Inger Petersson, Färjestaden, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta.

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Torsten Gavelin, Malgovik, Vilhelmina

Vice ordförande: Anita Johansson, Sandvik, Vilhelmina

Sekreterare: Sten Svensson, Vilhelmina

Kassör: Lars-Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina

Övriga ledamöter: Matts Heijbel, Grödinge, Lasse Larsson, Marsliden, Vilhelmina, Birger Lindell, Ullfors, Yvre, Tierp, Roland Tidström, Nästansjö, Vilhelmina och Solveig Wallin, Märsta. Av ledamöterna valdes Lindell, Svensson, Tidström och Wallin på två år, övriga på ett.

Ersättare: Isabel Borras, Tierp, Bo Johansson, Vilhelmina och Lars Lagerström, Vilhelmina.

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Torsten Gavelin, Lars-Åke Holmgren och Sten Svensson.

Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under året, i Vilhelmina den 16/9-00, i Vilhelmina den 25/11-00, i Gamla Uppsala den 9/6-01 och i Söderfors den 24/11-01.

Arbetsutskottet har samrått per telefon och e-post löpande under året.

Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen och Lars Normark, Vilhelmina, med Mårten Larsson, Vilhelmina som ersättare.

Sällskapets verksamhet inleddes med det konstituerande mötet den 16 september 2000 i Vilhelmina Folkets hus. Mötet hade förberetts av en arbetsgrupp som under sommaren tagit fram förslag till stadgar och styrelse. Professor emeritus Lars Furuland, Uppsala, medverkade med ett föredrag betitlat ”Vildmarksskildraren Bernhard Nordh”.

Förhandlingarna leddes av kommunalrådet Anneli Nordström Eriksson, Vilhelmina. Mötet beslutade att bilda det litterära Bernhard Nordhsällskapet. Medlemsavgifter fastställdes, stadgar antogs och val av ordförande, styrelse och revisorer förrättades.

Under november–december 2000 har en annonskampanj genomförts för att värva medlemmar och göra Sällskapet mera känt. En värvningsbroschyr har framtagits.

Den under jubileumsfirandet våren 2000 framställda Bernhard Nordh-utställningen har visats på en rad olika platser i norra Sverige och även i Norge. I anslutning till detta har Sällskapet deltagit i Bernhard Nordh-dagar och -aftnar vid fyra tillfällen, den 16/11-00 i Vilhelmina, den 27/1-01 i Mosjöen, Norge, den 15/3 i Sorsele och den 4/12-01 i Arjeplog. Vid det mycket välbesökta arrangemanget i Mosjöen fick också Sällskapet sina första tre norska medlemmar. I slutet av året har Sällskapet fått överta utställningen från Lappmarkens släkt och bygdeforskare och Medborgarskolan i Vilhelmina.

Den 4/4-01 kunde nyttjare av Internet för första gången se Bernhard Nordh-sällskapets hemsida med adressen www. bernhardnordh.nu. Hemsidan innehåller dels material om författaren och dels material om Sällskapet. Den har förnyats och fyllts på successivt och har under året haft c:a 1200 besök.

Sällskapet har deltagit i Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 13-16/9-01. Montern tillhandahölls av De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd och delades med sju andra litterära sällskap. Värdefulla erfarenheter gjordes inför eventuellt fortsatt deltagande. Före mässan hade Sällskapet inköpt 100 exemplar av ”I Marsfjällets skugga” från B. Wahlströms förlag. Av dess finns 33 kvar vid årsskiftet.

Den 19-20/11-01 deltog representanter för Sällskapet i ett arbetsseminarium i Vennesund, Norge, organiserat av två EU-projekt med titeln ”Kulturellt möte i gränsland” och ”Gränsöverskridande utveckling Sagavägen”. Projekten kan komma att resultera bland annat i en bättre skyltning av sevärdheter med anknytning till Bernhard Nordh och även bidra med finansiering av gränsöverskridande Bernhard Nordh-aktiviteter.

En cd-skiva med två föredrag av Bernhard Nordh har framställts. Föredragen inspelades på Saxnäsgården i augusti 1968 och har titeln: ”Varför söker sig människan till fjällbygden” och ”Min syn på den aktuella litteraturen, kritikerna och författarens roll i samhället”. För framställning av cd-etuier och etiketter har inköpts en färgskrivare.

En enkel plan över en resa i Bernhard Nordhs fotspår från Vilhelmina till Kroken i Norge har framställts. Två medlemsbrev har sänts ut.

Avtal har ingåtts med Bernhard Nordhs arvingar om utgivningsrätten till författarens verk. Sällskapet har nu denna rätt utom vad gäller ”I Marsfjällets skugga” och ”Fjällfolk” som ligger kvar hos B. Wahlströms förlag. Sällskapet har även fått utgivningsrätten till Matts Heijbels ”Boken om Bernhard Nordh”.

Genom arvingarnas försorg har Sällskapet fått tillgång till ett manuskript med titeln ”Smålänningens lexikon” som Bernhard Nordh skrev åren 1933-35. Manuskriptet har lämnats till några tidningar för påseende.

Sällskapet har under året fått gåvor i form av dokument, böcker och pengar. Anslag har erhållits från Sparbanksstiftelsen Norrland och Vilhelmina kommun. Inga arvoden har utbetalats till sällskapets styrelseledamöter. För de ekonomiska förhållandena i övrigt hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.

Malgovik i februari 2002

För styrelsen

Torsten Gavelin