Verksamhetsåret omfattar kalenderåret 2002.

Medlemsantalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 115, varav familjemedlemmar 27 och två stödjande medlemmar nämligen Med­bor­gar­skolan i Vilhelmina och ABF, Södra Lappmarken. Sällskapet har fyra hedersmedlemmar nämligen Bernhard Nordhs barn: Inger Petersson, Färjestaden, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta samt Bernhard Nordhs yngsta syster Elisabeth Waldenvik, Uppsala.

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Torsten Gavelin, Malgovik, Vilhelmina

Vice ordförande: Anita Johansson, Sandvik, Vilhelmina

Sekreterare: Lars-Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina

Kassör: Sten Svensson, Vilhelmina

Övriga ledamöter: Matts Heijbel, Grödinge, Lasse Larsson, Marsliden, Vilhelmina, Birger Lindell, Ullfors, Yvre, Tierp, Roland Tidström, Näs­tan­sjö, Vilhelmina och Solveig Wallin, Märsta.

Ersättare: Isabel Borras, Tierp, Bo Johansson, Vilhelmina, Lars Lager­ström, Vilhelmina och Inger Petersson, Färjestaden.

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Torsten Gavelin, Lars-Åke Holmgren och Sten Svensson.

Styrelsen har sammanträtt två gånger under året, i Vilhelmina den 23 mars 2002 och per telefon den 17 december 2002.

Arbetsutskottet har samrått per telefon och e-post löpande under året.

Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen och Lars Normark, Vi­lhel­mina, med Mårten Larsson, Vilhelmina som ersättare.

Verksamhetsåret inleddes med redigering och tryckning av den första årsskriften. Allt gjordes i Sällskapets egen regi bland annat för att hålla kostnaderna nere. I en första omgång trycktes 150 exemplar men styrelsen har sedan beslutat om nytryckning av ytterligare 50 exemplar då den första upplagan tagit slut.

Den 7 januari 2002 fick Bernhard Nordh stor uppmärksamhet genom en artikel i första numret av tidningen Dagens forskning. MarieLouise Samuelsson skriver i den bland annat om författarens avundsvärda språkbehandling. Hon karaktäriserar honom som en korsning av Jack London och Jan Guillou och betonar att hans författarskap verkligen förtjänar att tas på allvar.

En Bernhard Nordh-kväll hölls den 21 januari 2002 i Vilhelmina Folkbibliotek med ett trettiotal åhörare. Under februari började Väster­bottens Kuriren publicera avsnitt ur Smålänningens lexikon som Bernhard Nordh skrev åren 1933 till 1935. Lexikonet är tidigare publicerat bland annat i Tidningen Smålänningen och sällskapet planerar att ge ut det i bokform.

Sällskapets hemsida, under adressen www.bernhardnordh.nu, komplet­terades den 1 mars med en tysk version. För översättningen av vissa ut­valda delar stod Rolf Egger, översättare i Vilhelmina. Sidan har haft ungefär ett besök per dag och den svenska sidan ungefär fyra besök per dag. Den har fortlöpande försetts med nytt material.

Årsmötet hölls i Vilhelmina Folkets hus den 23 mars. Vid årsmötet med­verkade riksspelman Sören Johansson, Dorotea, med folkliga låtar på fiol, Arvid Gavelin, Dalasjö, Vilhelmina, med uppläsning ur Bernhard Nordhs lexikon och Lillemor och Lasse Larsson, Marsliden, Vilhelmina, med ett kåseri om Lars Pålssons ättlingar. Årsskriften presenterades.

Årsavgiften fastställdes till oförändrat 150 kr och 50 kr för familje­med­lem samt minst 500 kr för stödjande medlem. Ordförande, övriga styrelse­ledamöter och revisorer omvaldes. Till ny fjärde ersättare valdes Inger Petersson, Färjestaden och till valberedning Eva Lindahl, Vilhelmina och Sven Anders Johansson, Tierp. En ny hedersledamot invaldes i sällskapet nämligen Bernhard Nordhs yngsta syster Elisabeth Waldenvik, Uppsala.

I samverkan med Vilhelmina Folkbibliotek och Vilhelmina skrivarklubb deltog Sällskapet i den stora sommarmarknaden i Åsele. En del böcker och cd-skivor såldes, nya medlemmar värvades och kontakter knöts.

Under rubriken Kulturellt möte i gränsland arrangerade Sällskapet i sam­arbete med EU–projektet med samma namn en mycket välbesökt Bern­hard Nordh-helg i Saxnäs och Marsliden den 3 och 4 augusti, 2002. Bland andra medverkade professor emeritus Louise Bäckman, Solna, författaren Leif Elsvatn, Hattfjelldal, och Matts Heijbel, Grödinge.

Under hela sommaren pågick jakten på Bernhard Nordhs björnjägarkoja som han byggde på Blaikfjället sommaren 1919. ”Jaktledaren” Erik Jons­son, Ormsjö, Dorotea, kunde till slut konsta­tera att platsen där Bernhard Nordh uppförde sin koja med all sannolikhet är lokaliserad. Den ligger på Fortjärnskullen strax intill Sjöbäckens utlopp från Fortjärn, omkring tre kilometers gångväg från Granlidbränna, Dorotea.

I anslutning till nybyggardagar under Mikaelihelgen i Vilhelmina läste Arvid Gavelin ur Bernhard Nordhs böcker för åtta femte- och sjätteklasser vid Volgsjö skola. Berättelserna fångade elevernas intresse och väckte många frågor.

I slutet av året har kontakt tagits med kulturförvaltningen i Härjedalens kommun för aktiviteter där i anslutning till Bernhard Nordhs författarskap. Bland annat kommer Bernhard Nordh-utställningen att visas i Sveg under april 2003.

100 exemplar av den nytryckta Fjällfolk har inköpts från B. Wahlströms förlag. Ett tiotal I Marsfjällets skugga finns fortfarande kvar av de 100 som inköptes i fjol. Cd-skivor produceras successivt allt efter försäljning.

Sällskapet har under året fått gåvor i form av dokument och böcker. Dessa finns nu i Sällskapets samlingar. Anslag har erhållits från Vil­hel­mina kommun och olika studieförbund för genomförda arrangemang. Inga arvoden har utbetalats till sällskapets styrelseledamöter. För de ekonomiska förhållandena i övrigt hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.

Malgovik i januari 2003

För styrelsen

Torsten Gavelin