Verksamhetsåret omfattar kalenderåret 2004.

Medlemsantalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 153, varav familjemedlemmar 23 och en stödjande medlem, förening eller företag, nämligen Medborgarskolan, Uppsala. Sällskapet har fem hedersmedlemmar. De är Bernhard Nordhs barn: Inger Petersson, Färjestaden, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta samt Bernhard Nordhs yngsta syster Elisabeth Waldenvik, Uppsala och Matts Heijbel, Grödinge.

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Torsten Gavelin, Malgovik, Vilhelmina

Vice ordförande: Anita Johansson, Sandvik, Vilhelmina

Sekreterare: Lars-Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina

Kassör: Sten Svensson, Vilhelmina

Övriga ledamöter: Matts Heijbel, Grödinge, Siv Larsson, Marsliden, Vilhelmina, Birger Lindell, Ullfors, Yvre, Tierp, Roland Tidström, Näs­tan­sjö, Vilhelmina och Solveig Wallin, Märsta.

Ersättare: Isabel Borras, Tierp, Bo Johansson, Vilhelmina, Lars Lager­ström, Vilhelmina och Inger Petersson, Färjestaden.

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Torsten Gavelin, Lars-Åke Holmgren och Sten Svensson.

Styrelsen har sammanträtt två gånger under året, i Funäsdalen den 3 april 2004 och per telefon den 16 december 2004.

Arbetsutskottet har samrått per telefon och e-post löpande under året.

Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen och Lars Normark, Vi­lhel­mina, med Mårten Larsson, Vilhelmina som ersättare.

Verksamhetsåret inleddes med redigering och tryckning av årsskriften. Tryckningen gjordes av Författares Bokmaskin i 300 exemplar.

Sällskapets hemsida på Internet har fortlöpande försetts med nytt text- och bildmaterial. Besöksfrekvensen har ökat till i genomsnitt sex besök per dag.

Bernhard Nordh-samlingen i Vilhelmina Folkbibliotek har tillförts nytt material successivt under året. Boksamlingen omfattar nu drygt 80 exemplar och en del överskottsböcker säljs, i första hand till medlemmarna. Tre pärmar med originaldokument från åren 1926 till 1972 har kopierats och kopiorna finns tillgängliga efter särskild förfrågan.

Den stora fotoutställningen har visats i Östersund under några veckor i mars. I anslutning till den arrangerade ABF en Bernhard Nordh-sammankomst där Torsten Gavelin berättade om författarens liv och verk med tonvikten på Nordhs kontakter med Jämtland och Härjedalen. En del av åhörarna hade tidigare studerat författarens produktion i två studiecirklar. Utställningen visades också i Tierp och Sandviken under april och i Vilhelmina under sommaren. Solveig Wallin och Birger Lindell medverkade vid en Bernhard Nordh-kväll i Sandviken den 15 april. Kvällsprogram ordnades också i Ullfors den 18 mars och i Österbybruk den 18 oktober.

Sällskapets årssammankomst hölls i Fjällmuseets hörsal i Funäsdalen den 3 april. Det offentliga programmet inleddes av spelmännen Alf Jonsson och Hilding Myhr. Efter musikunderhållningen följde ett panelsamtal mellan Torsten Gavelin, Erika Johansson, som blev nära bekant med Bernhard Nordh under 1950- och 60-talen, Gunnel Ledin, som hade minnen från filminspelningarna som gjordes i trakten av Funäsdalen runt 1950 och Matts Heijbel, som skrev ”Boken om Bernhard Nordh”. Bland annat konstaterade man att orsakerna till att Bernhard Nordh sökt sig till Härjedalsfjällen efter att ha skrivit så framgångsrikt om Vilhelminafjällen nog stod att finna i den vänskap som utvecklats mellan honom och skriftställaren och fjällprästen Georg Granberg i Funäsdalen men också som ett resultat av filminspelningarna av ”Flickan från fjällbyn” och ”Starkare än lagen”. Han blev också nära bekant med värdshusvärden på Gyllene Bocken, Sven Arnell. Denne hade nog ett finger med i spelet när författaren skrev boken ”Gyllene Bocken” förmodade panelen.

I nästa programpunkt berättade Bernt Nordin, Sveg, om hur han undersökt verklighetsbakgrunden till Bernhard Nordhs romanfigur Bodil Jonsdotter, huvudperson i de historiska romanerna från gruvbrytningsepoken kring Ljusnedals bruk. Han ansåg sig kunna identifiera och rekonstruera bland annat vägsträckningen som Bodil färdades och därmed bekräfta hypotesen att Bernhard Nordh gjort noggranna förstudier både i historiska dokument och i naturen.

Som sista programpunkt fick vi lyssna till Inger Petersson och Solveig Wallin, Bernhard Nordhs döttrar, när de beskrev vad pappa gjorde när han inte skrev. Det blev en intressant kavalkad där både hans stora fotointresse och intresse för bilar beskrevs liksom hans förmåga att gripa sig an med fysiskt ansträngande uppgifter som skogsarbete och trädgårdsanläggning. Bernhard Nordh hade ju som ung varit kroppsarbetande som rallare, torvarbetere och många andra yrken och han behöll under hela livet intresset för att hålla sin kropp i trim.

Årsmötesförhandlingarna, som leddes av ordföranden i Funäsdalsfjällens Golfklubb Mats Widén, inleddes med en parentation. Styrelseledamoten Lasse Larsson, Marsliden, avled under fjolåret och han efterträds nu i styrelsen av Siv Larsson, Marsliden. I övrigt omvaldes styrelse och andra funktionärer. Årsavgiften fastställdes till oförändrat 150 kr, 50 kr för familjemedlem och minst 500 kr för stödjande medlemmar. Som ny hedersmedlem i Sällskapet invaldes Matts Heijbel för hans grundläggande arbete med ”Boken om Bernhard Nordh”, en av förutsättningarna för Sällskapets tillkomst.

Vandringen till platsen för Bernhard Nordhs björnjägarkoja på Blaikfjället genomfördes den 15 juli. Bernhard Nordh ville som nittonåring leva som björnjägare men när han till slut fick se en björn kändes det inte längre så angeläget att skjuta den. Årets deltagare lyckades inte se någon björn under fyratimmarspromenaden, men den hade lämnat ett rätt färskt visitkort på vägkanten strax efter björnvarningsskylten vid Granlidbränna. En utgrävd myrstack sågs också vid stigen så nog fanns björn i trakterna. Däremot skrämdes en stor ripkull upp och mängder av fjällämlar sprang över stigen bland alla orkidéerna. Den 31 juli genomfördes en Bernhard Nordh-dag med besök i Fjällboberg och Marsliden. Framför ”Gamm-Bångens” stuga i Fjällboberg berättade Bertil Andersson om sin barndom och uppväxt där. Stugan byggdes 1824 vid Rödingsjön, c:a en halv mil bort, och flyttades till nuvarande plats av Johan Zakarias Bångs son Janne omkring 1846. Han bodde där tillsammans med hustru och mor, Annna Greta Baudin, som Bernhard Nordh kallade ”Bångskan” i inledningen av ”I Marsfjällets skugga”. Enligt O. P. Pettersson var Janne en driftig nybyggare men hade ett svårt humör.

I denna stuga sammanstrålar alltså två omskrivna historier, dels den om nybyggaren Lars Pålsson och hans ”flykt” till Marsliden undan Bångskan och hennes omöjlige son och dels den om Johan Zakarias Bång, förstärkningsmannen från Sveaborg, som enligt legenden är förebilden till Johan Ludvig Runebergs Sven Duva i ”Fänriks Ståls sägner”.

Bertil Anderssons föräldrar köpte stugan i början av 1900-talet när emigrationen till Amerika och Kanada decimerade befolkningen i Kroksjö och Fjällboberg från ett 60-tal till 5. Detta har Bernhard Nordh skildrat i sin tredje succéroman ”Undan frostpiskan” som också fick titeln ”Flickan från fjällbyn”, 1938.

I Marsliden kunde ett femtontal intresserade bese resterna av det kraftverk till vilket Bernhard Nordh ordnade två insamlingar via Folket i Bild. Det första kraftverket förstördes av vårfloden 1941 men det andra gav el-ström till Marsliden ett 15-tal år. Endast rester av dammen och betongfundamentet till själva kraftstationen finns kvar och ligger numera på privat tomtmark vid Ropenbäcken.

Under eftermiddagen visades också en videokopia av filmen efter Bernhard Nordhs roman ”Ingen mans kvinna”. Kopian ägs av Nordhs dotter Solveig Wallin som ställt den till Sällskapets förfogande för detta tillfälle. Filmen var en av de första svenska färgfilmerna och färgerna är därför nästan helt förstörda men filmen är ett tidsdokument med 1950-talets stora filmstjärnor som Alf Kjellin, Birger Malmsten, Ann-Marie Gyllenspetz, Max von Sydow med flera.

Dagen avslutades med att Marslidenborna genomförde en traditionell notdragning vid bad­stran­den på Marsfjällets solsida.

Under sommaren besökte Matts Heijbel och Birger Lindell Kumla och Säbylund, där Bernhard Nordh inledde sin författarbana för nära åttio år sedan. Besöket resulterade i planer på att ordna några aktiviteter i Kumla med omnejd för att återuppväcka intresset för författaren och hans verk.

Förmedlingen av begagnade böcker har ökat i omfattning och Sällskapet har nu ett lager på omkring fyrtio exemplar. Vidare finns nya ”I Marsfjällets skugga” och ”Fjällfolk” liksom årsskrifter från 2002, 2003 och 2004. CD-skivor produceras successivt allt efter försäljning.

Anslag har erhållits från Härjedalens och Vilhelmina kommuner och från olika studieförbund för genomförda arrangemang. Inga arvoden har utbetalats till sällskapets styrelseledamöter. För de ekonomiska förhållandena i övrigt hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.

Kumla den 9 april 2005

Torsten Gavelin

Anita Johansson

Lars-Åke Holmgren

Sten Svensson

Matts Heijbel

Siv Larsson

Birger Lindell

Roland Tidström

Solveig Wallin