Verksamhetsåret omfattar kalenderåret 2005.

Medlemsantalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 152, varav familjemedlemmar 27 och 3 stödjande medlemmar, förening eller företag, nämligen ABF Södra lappmarken, Vilhelmina, Studiefrämjandet, Vilhelmina, och Studieförbundet Vuxenskolan, Vilhelmina. Sällskapet har fem hedersmedlemmar. De är Bernhard Nordhs barn: Inger Petersson, Färjestaden, Olav Nordh, Järfälla, och Solveig Wallin, Märsta, samt Bernhard Nordhs yngsta syster Elisabeth Waldenvik, Uppsala, och Matts Heijbel, Grödinge. Marianne Tegström, Köping, invaldes vid årsmötet 2005, men har avlidit under året.

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Torsten Gavelin, Malgovik, Vilhelmina.

Vice ordförande: Anita Johansson, Sandvik, Vilhelmina.

Sekreterare: Lars-Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Kassör: Sten Svensson, Vilhelmina.

Övriga ledamöter: Matts Heijbel, Grödinge, Siv Larsson, Marsliden, Vilhelmina, Birger Lindell, Ullfors, Yvre, Tierp, Roland Tidström, Nästansjö, Vilhelmina och Solveig Wallin, Märsta.

Ersättare: Isabel Borras, Tierp, Bo Johansson, Vilhelmina, Lars Lagerström, Vilhelmina och Inger Petersson, Färjestaden. Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Torsten Gavelin, Lars-Åke Holmgren och Sten Svensson.

Styrelsen har sammanträtt två gånger under året, i Kumla den 9 april 2005 och per telefon den 13 december 2005. Arbetsutskottet har samrått per telefon och e-post löpande under året.

Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen, Vilhelmina och Lars Normark, Saxnäs, Vilhelmina med Mårten Larsson, Vilhelmina, som ersättare.

Verksamhetsåret inleddes med redigering och tryckning av årsskriften. Tryckningen gjordes av Författares Bokmaskin i 300 exemplar. Sällskapets hemsida på Internet har fortlöpande försetts med nytt text- och bildmaterial. Besöksfrekvensen har ökat till i genomsnitt åtta besök per dag. Den 15 december passerade besökssiffran 10 000 sedan starten i april 2001.

Bernhard Nordh-samlingen i Vilhelmina Folkbibliotek har tillförts nytt material successivt under året. Boksamlingen omfattar nu drygt 80 exemplar och en del överskottsböcker säljs, i första hand till medlemmarna.

Den stora fotoutställningen har visats i Kumla under fyra veckor i mars och april.

Årets programverksamhet inleddes den 19 januari då filmen ”Ingen mans kvinna” visades i Vilhelmina Folkets Hus. Bernhard Nordh-kvällar arrangerades i Kumla den 15 mars med Matts Heijbel, i Tegelsmora den 30 mars med Solveig Wallin och Birger Lindell och vid Ullforsgruppens årsmöte den 16 mars medverkade Birger Lindell.

Med en resumé över Kumla under 1920-talet inledde Mats Runering årets årssammankomst den 9 april. Han hälsade deltagarna välkomna till Kumlas nya och mycket fina bibliotek.

Vid det inledande panelsamtalet gavs en bild av hur förhållandena var när Bernhard Nordh kom cyklande till Säbylunds torvmosse hösten 1923 för att söka arbete och vad den cyklande arbetssökaren hade varit med om. Svält, nöd och usla förhållanden var inte främmande för 23-åringen som i nära tio år fått klara försörjningen på egen hand. Här fick han dock sin första fasta anställning och kunde så småningom börja förverkliga sin dröm att skriva. Den självbiografiska boken ”Kämpa mot ödet”, där författaren bland annat berättar om sitt liv i Säbylund, kom ut 1944, men redan 1940 var mycket material klart. Kriget kom dock emellan och fördröjde slutförandet. Att cykeln var viktig för Bernhard Nordh kunde dottern Solveig Wallin intyga. Fadern var mycket intresserad av modern teknik vare sig det gällde cyklar, kameror eller senare bilar. Matts Heijbel kunde berätta om de vänner för livet som Bernhard Nordh fick under de här åren något som också finns beskrivet i hans ”Boken om Bernhard Nordh”.

Som andra programpunkt visades videointervjun med Bernhard Nordh inför hans 70-årsdag och sedan presenterade Torsten Gavelin och Anita Johansson två av guldkornen i årsskriften. Birger Lindell läste ur och kåserade kring ”Undan frostpiskan”, som romanen hette innan Folket i Bild publicerade den som följetong, då man ville ändra till det mer säljande namnet ”Flickan från fjällbyn”, vilket författaren gick med på. Avslutningsvis presenterade Torsten Gavelin Sällskapet, dess tillkomst, verksamhet och program.

Efter en paus vidtog så årsmötesförhandlingarna som leddes av kulturnämndens ordförande i Kumla, Marianne Arvidsson. Årsavgifterna fastställdes till oförändrade belopp, alla funktionärer omvaldes och till ny hedersledamot invaldes sällskapets medlem nr 1, Marianne Tegström, Köping, som en erkänsla för de stora insatser hon gjort för sällskapets tillkomst och utveckling.

Det ekonomiska resultatet, ett minus på omkring 15 000 kr, föranledde årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att överväga om man skulle kalla till årsmöten vart annat år. Detta behöver inte vidtas om medlemstillströmningen blir god eller andra inkomster flyter in. Slutligen fastställde årsmötet det program för sommaren som styrelsen föreslagit nämligen tre Bernhard Nordh-dagar i Vilhelminatrakten den 28-30 juli med Blaikfjällsvandring den 28, besök i Kroksjö-Fjällboberg den 29 och i Marsliden den 30 juli.

Att sammanföra sommarens arrangemang till tre dagar i följd blev en framgång. Det lockade deltagare från hela landet och i Kroksjö samlades inte mindre än ett sjuttiofemtal personer som njöt av sommarsolen och fick lyssna till Vivi-Anne Rönnberg Mattssons livfulla skildring av byns historia framförd på klingande vilhelminamål. Hon är sondotter till Isa och Erik i Bernhard Nordhs succéroman ”Flickan från fjällbyn”, som i verkligheten hette Sara Lovisa född Bång och Alexander Mattsson.

Dagen inleddes med att Anita Johansson läste avsnitt ur ”Flickan från fjällbyn” där Bernhard Nordh beskrev de ofattbara vedermödor som kvinnorna i byn fick genomlida i kall och snödjup timmerskog för att tjäna ihop till en amerikabiljett. Boken utspelar sig kring förra sekelskiftet och den stora emigration till Kanada och Amerika, som då tömde byn nästan helt.

Efter kaffepaus med dragspelsmusik, framförd av Anita Johanssons man Torsten, berättade Roland Tidström om emigrantättlingarna han besökt i Kanada. Han citerade även ur den bandupptagning som gjorts av Sara Lovisas berättelser om bland annat sitt bröllop.

Dagen avslutades i Fjällboberg, en kilometer väster om Kroksjö, där Bertil Andersson berättade om sin uppväxt i ”Gamm-Bångens” stuga och hans hustru Ellen Kitok Andersson visade sin berömda rotslöjd och läste egna dikter.

Sommarprogrammets inledande vandring till platsen för Bernhard Nordhs björnjägarkoja på Blaikfjället mellan Dorotea och Vilhelmina fick också rekorddeltagande. Sexton personer mellan 4 och 70+ gick uppför de svagt sluttande hjortronmyrarna upp till Fortjärn och den klippa där den nittonårige blivande succéförfattaren byggde sin koja och bodde sommaren 1919.

Marslidendagen, som avslutade sommarprogrammet, organiserades av Marslidens intresseförening. Man invigde sin nyuppförda grillkoja vid Dammtjärn med sång och musik, kaffe och grillkorv, fiske, tal och historier. Bernhard Nordh-sällskapet bidrog med en miniutställning om kraftverksbygget i Ropen-bäcken, som genomfördes i slutet av 1930-talet tack vare den insamling bland FiB:s läsare som Bernhard Nordh tog initiativ till. Många passade också på tillfället att besöka Pålsson-stugan där Siv Larsson berättade om nybyggarnas liv och vedermödor.

Förmedlingen av begagnade böcker har ökat i omfattning och Sällskapet har nu ett lager på omkring sjuttio exemplar. Vidare finns nya ”I Marsfjällets skugga” och ”Fjällfolk” liksom årsskrifter från 2002, 2003, 2004 och 2005. CD-skivor produceras successivt allt efter försäljning.

Anslag har erhållits från Vilhelmina kommun och från olika studieförbund för genomförda arrangemang. Inga arvoden har utbetalats till sällskapets styrelseledamöter. För de ekonomiska förhållandena i övrigt hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.

Vilhelmina den 25 mars 2006

Torsten Gavelin

Matts Heijbel

Lars-Åke Holmgren

Anita Johansson

Siv Larsson

Birger Lindell

Sten Svensson

Roland Tidström

Solveig Wallin