Medlemsantalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 147, varav familjemedlemmar 22 och stödjande medlemmar 6 nämligen ICA Tallen, Lilla Hotellet, Medborgarskolan, Sensus, Studie­främ­jan­det, Studieförbundet Vuxenskolan, samt­liga i Vilhelmina. Sedan Bernhard Nordhs yngsta syster Elisabeth Wal­denvik, Uppsala, avlidit under året har Säll­skapet nu fyra hedersmed­lem­mar. De är Bernhard Nordhs barn: Inger Petersson, Färjestaden, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta samt Matts Heijbel, Grödinge.

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Torsten Gavelin, Malgovik, Vilhelmina.

Vice ordförande: Anita Johansson, Sandvik, Vilhelmina.

Sekreterare: Lars-Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Kassör: Sten Svensson, Vilhelmina.

Övriga ledamöter: Matts Heijbel, Grödinge, Siv Larsson, Mars­­­li­den, Vilhelmina, Birger Lindell, Ullfors, Yvre, Tierp, Roland Tid­ström, Näs­tan­sjö, Vilhelmina och Solveig Wallin, Märsta.

Ersättare: Rolf Pettersson, Söderfors, Bo Johansson, Vilhelmina, Lars La­ger­­ström, Vilhelmina och Inger Petersson, Färje­sta­den.

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Torsten Gavelin, Lars-Åke Holmgren och Sten Svensson.

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året; i Vilhelmina den 25 mars och per telefon den 14 december. Arbetsutskottet har samrått, mestadels per telefon och e-post löpande under året.

Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen, Vilhelmina och Lars Nor­­mark, Saxnäs, Vi­lhel­mina med Mårten Larsson, Vilhelmina, som er­sät­tare.

Verksamhetsåret inleddes med redigering och tryckning av års­skriften. Tryckningen gjordes av Författares Bokmaskin i 300 ex­emplar.

Sällskapets hemsida på Internet har fortlöpande försetts med nytt text- och bildmaterial. Besöksfrekvensen är i genom­snitt sju per dag.

Bernhard Nordh-samlingen i Vilhelmina Folkbibliotek har tillförts nytt material successivt under året. Boksamlingen omfattar nu drygt 80 exemplar och en del överskottsböcker säljs, i första hand till medlemmarna.

Årets programverksamhet inleddes med årssammankomsten i Vilhelmina den 25 mars där Vilhelmina dragspelsklubb medver­kade. Årsmötesörhandlingarna leddes av kommunalrådet Åke Nils­son, Vilhelmina. Årsav­gif­­terna fastställdes till oförändrade belopp och alla funktionärer omvaldes utom Isabel Borras, Tierp, som av­böjt omval och ersattes som styrelsesuppleant av Rolf Pettersson, Söder­fors. Det ekonomiska resultatet, ett minus på endast omkring 1 000 kr, för­an­ledde ingen större diskussion.

Årets sommarprogram inleddes den 3 augusti med en vandring upp på Blaikfjället mellan Dorotea och Vilhelmina till platsen för Bernhard Nordhs björnjägarkoja. Dagen därpå besöktes Gamla Fjäll­boberg, där Barbro Jalava och Vivi-Anne Mattsson berättade om bosättningens historia. Den 5 augusti firade Marsliden sitt 150-årsjubileum och Sällskapet deltog bland annat med ett framträdande av Solveig Wallin.

Under sommaren har Ricklundgården i Saxnäs visat en mindre utställning med Bernhard Nordh som tema.

Lördagen den 9 september besökte en busslast norrmän Saxnäs. Man hade uttryckt önskemål om att få höra om Bernhard Nordh. Anita, Bo och Torsten Johansson reste upp och hade ett två­tim­mars­program med presentation av författaren, Sällskapet och Vilhelmina kommun under nybyggartiden blandat med Torstens dragspels­musik.

Söndagen den 8 oktober öppnades utställning, ”En mötesplats i tre kulturers landskap”, i Susendalskroken, Norge, som visar Han­dels­stället Kroken vilket under många decennier haft stor betydelse för den svenska gränstrafiken och handeln. I den gamla handels­gården har ett rum ägnats Bernhard Nordh som beskrivit han­dels­re­sorna över fjället i flera av sina böcker. Vid invigningen deltog Anita Johansson och Sten Svensson.

Den 15 oktober var det Sällskapets dag på Skansen i Stockholm. DELS, De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, organiserar litterära matinéer tillsammans med Skansen. Bernhard Nordh-säll­ska­pet utvaldes som ett av fem sällskap för höstens program. Matts Heijbel, Birger Lindell och Solveig Wallin stod för pro­gram­met tillsammans med Västlands spelmanslag. Det fina vädret till trots var lokalen nästan fullsatt.

Birger Lindell och Solveig Wallin medverkade med uppläsning och berättande även vid möten i Skärplinge den 19 september och i Karlholm den 15 november.

Under hösten har Sällskapet kunnat flytta in i ett kontorsrum som Vilhelmina Kommun ställt till förfogande utan kostnad för Säll­skapet. Rummet ligger i det s.k. VIK-huset, före detta elev­hem­met och adressen är Tallåsvägen 34.

Förmedlingen av begagnade böcker fortsätter. Vidare finns nya ”I Marsfjällets skugga” och ”Fjällfolk” lik­som års­skrif­ter från 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006. CD-skivor pro­du­ce­ras successivt allt efter försäljning.

Anslag har erhållits från Vil­hel­mina kommun och från olika stu­die­förbund för genomförda arrangemang. Även några gåvor har inkommit från Sällskapets medlemmar. Inga arvoden har ut­betalats till sällskapets sty­rel­seledamöter. För de ekonomiska för­hål­­landena i övrigt hän­visas till kassörens och revisorernas rap­porter.

Malgovik i januari 2007

För styrelsen

Torsten Gavelin