Medlemsantalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 173, varav familjemedlemmar 16 och stödjande medlemmar 8 nämligen ABF, ICA Tallen, Lapplandsvilt, Lilla Hotellet, Medborgarskolan, Saxnäs skola, Studie­främ­jan­det, Studieförbundet Vuxenskolan, samt­liga i Vilhelmina. Säll­skapet har fyra hedersmedlem­mar. De är Bernhard Nordhs barn: Inger Peters­son, Färjestaden, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta samt Matts Heijbel, Grödinge.

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Torsten Gavelin, Malgovik, Vilhelmina.

Vice ordförande: Anita Johansson, Sandvik, Vilhelmina.

Sekreterare: Lars Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Kassör: Sten Svensson, Vilhelmina.

Övriga ledamöter: Matts Heijbel, Grödinge, Siv Larsson, Marsliden, Vilhelmina, Birger Lindell, Ullfors, Yvre, Tierp, Roland Tidström, Nästansjö, Vilhelmina och Solveig Wallin, Märsta.

Ersättare: Rolf Pettersson, Söderfors, Bo Johansson, Vilhelmina, Lina Forsebrant, Vilhelmina och Inger Petersson, Färje­sta­den.

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Torsten Gavelin, Anita Johansson, Lars Åke Holmgren och Sten Svensson.

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året, två gånger i Söderfors den 31 mars samt per telefon den 12 december. Arbets­utskottet har samrått, mestadels per telefon och e-post löpande under året.

Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen, Vilhelmina och Lars Nor­­mark, Saxnäs, Vi­lhel­mina med Mårten Larsson, Vilhelmina, som er­sät­tare.

Valberedning är Sven Anders Johansson, Tierp och Eva Lindahl, Vilhelmina.

Verksamhetsåret inleddes med redigering och tryckning av års­skriften. Tryckningen gjordes av Författares Bokmaskin i 300 ex­emplar. Då årsskriften 2006, Marsliden 150 år, tagit slut har den nytryckts i 25 exemplar.

Sällskapets hemsida på Internet, www.bernhardnordh.nu har fort­lö­pande försetts med nytt text- och bildmaterial. Hemsidan finns nu också på tyska och holländska sedan en Bernhard Nordh-läsare i Holland, Cor Wursten, på eget initiativ och helt ideellt översatt både från tyska och svenska. Antalet besökare är nu uppe i 15 300 på den svenska sidan, 1 100 och 150 på den tyska respektive den nya holländska sidan.

Bernhard Nordh-samlingen i Vilhelmina Folkbibliotek har tillförts nytt material successivt under året. Boksamlingen omfattar drygt 80 exemplar och en del överskottsböcker säljs, i första hand till medlemmarna.

Årets programverksamhet inleddes med medverkan vid Åsenträffens RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, månads­möte i Månkarbo den 13 februari.

Årssammankomsten hölls i år på Hem­bygds­gården i Söder­fors den 31 mars. Årsmötes­förhand­ling­arna leddes av hembygds­för­e­ning­ens ordförande Gunnar Thollander. Årsav­gif­­terna fastställdes till oförändrade belopp och alla funk­tio­närer omvaldes utom Lars Lagerström, Vilhelmina, som av­böjt omval och ersattes som styrelsesuppleant av Lina Forsebrant, Vilhelmina. Det ekonomiska resultatet, ett minus på knappt 15 000 kr, för­an­ledde ingen större diskussion då det, till största delen, berodde på kostnader för att utrusta den kontorslokal som Säll­skapet nu disponerar kostnadsfritt i en föreningslokal som till­han­da­hålls av Vilhelmina kommun.

Årets sommarprogram inleddes den 28 juni med deltagande i Hatt­fjelldaga i norska Hattfjelldal efter inbjudan från Helgelands museum. Under Vilhelminas tre Hembygdsdagar 6-8 juli ordnade Sällskapet program i Råselestugan i Vilhelmina Kyrkstad. Den 9 juli arrangerades en fjärde hembygdsdag, en Bernhard Nordh-dag på Nybygget Sjulsbacken, Nyluspen, Storseleby. Den 4 augusti deltog Sällskapet i årets Marslidendag. Den 26 september medverkade Sällskapet vid RPG:s månads­möte i Nyby servicehus i Gamla Uppsala. Referat från de flesta arrangemang finns i årets årsskrift.

Förmedlingen av begagnade böcker fortsätter. Vidare finns nya ”I Marsfjällets skugga” och ”Fjällfolk” lik­som års­skrif­ter från 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 och 2007. CD-skivor pro­du­ce­ras successivt allt efter försäljning.

Anslag har erhållits från Tierps och Vil­hel­mina kommuner och från olika stu­die­förbund för genomförda arrangemang. Även några gåvor har inkommit från Sällskapets medlemmar. Inga arvoden har ut­betalats till sällskapets sty­rel­seledamöter. För de ekonomiska för­hål­­landena i övrigt hän­visas till kassörens och revisorernas rap­porter.

Malgovik i januari 2008

För styrelsen

Torsten Gavelin