Medlemsantalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 158, varav familjemedlemmar 15 och stödjande medlemmar 4 nämligen Lapp­landsvilt, Medborgarskolan, Studie­främ­jan­det och Studie­för­bun­­det Vuxenskolan, samt­liga i Vilhelmina. Säll­skapet har fyra heders­med­lem­mar. De är Bernhard Nordhs barn: Inger Peters­son, Färje­sta­den, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta samt Matts Heijbel, Grödinge.

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Torsten Gavelin, Malgovik, Vilhelmina.

Vice ordförande: Anita Johansson, Sandvik, Vilhelmina.

Sekreterare: Lars Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Kassör: Sten Svensson, Vilhelmina.

Övriga ledamöter: Matts Heijbel, Grödinge, Siv Larsson, Mars­­­li­den, Vilhelmina, Birger Lindell, Ullfors, Yvre, Tierp, Roland Tid­ström, Näs­tan­sjö, Vilhelmina och Solveig Wallin, Märsta.

Ersättare: Bengt Ljungstrand, Tobo, Bo Johansson, Vilhelmina, Kerstin Eriksson, Vilhelmina och Inger Petersson, Färje­sta­den.

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Torsten Gavelin, Anita Johansson, Lars Åke Holmgren och Sten Svensson.

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året, två gånger i Storsele den 5 april samt per telefon den 11 december. Arbets­utskottet har träffats ett antal gånger och även samrått per telefon och e-post löpande under året.

Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen, Vilhelmina och Lars Nor­­mark, Saxnäs, Vi­lhel­mina med Mårten Larsson, Vilhelmina, som er­sät­tare.

Valberedning är Gunnar Thollander, Söderfors och Eva Lindahl, Vilhelmina.

Verksamhetsåret inleddes med redigering och tryckning av års­skriften. Tryckningen gjordes av Författares Bokmaskin i 300 ex­emplar.

Sällskapets hemsida på Internet, www.bernhardnordh.nu har fort­lö­pande försetts med nytt text- och bildmaterial. Antalet besö­ka­re är nu uppe över 18 300 på den svenska sidan, 3 000 besök i år, 1200 och 300 på den tyska respektive den nya holländska sidan.

Bernhard Nordh-samlingen i Vilhelmina Folkbibliotek har till­förts nytt material. Boksamlingen omfattar drygt 80 exemplar och en del överskottsböcker säljs, i första hand till medlemmarna. En ny och mindre skärmutställning omfattande fyra skärmar har fram-ställts.

Årets programverksamhet inleddes den 16 januari med ett kvälls­arrangemang i Vilhelmina Folkbibliotek rubricerat ”Dikten och verk­ligheten – Bernhard Nordhs möte med litteraturen”. Sällskapet medverkade genom Karin och Lars Åke Holmgren vid Litte­ra­tur­festival i Väster­bot­ten den 1-2 februari i Umeå Folkets hus med före­drag och bokbord.

I Lötenkyrkan, Uppsala, den 28 februari och vid Östervåla hem­bygds­förenings årsmöte den 3 mars berät­ta­de Birger Lindell och Solveig Wallin om vem Bernhard Nordh var, hans liv och leverne och den mö­do­samma vandringen till att bli erkänd som författare och folklivsskildrare.

På Järjagården i vilhelminabyn Storsele hölls Bernhard Nordh-säll­skapets årssammankomst den 5 april. För mycket uppskattad sång- och musikinramning svarade Joel Karlsson, och för pro­gram­met i övrigt svarade Solveig Wallin och Birger Lindell.

Årsmötesförhandlingarna leddes av kommunalrådet Gunnar Hörn­­lund. Två nya styrelseersättare invaldes efter Lina Forsebrant och Rolf Pettersson vilka avsagt sig omval. De två blev Kerstin Eriks­son, Vilhelmina, och Bengt Ljungstrand, Tobo. Till val­be­red­ning om­valdes Eva Lindahl, Vilhelmina, och nyvaldes Gunnar Thollander, Söderfors. Årsavgiften fastställdes till oförändrat be­lopp och Sällskapets ekonomi hade förstärkts av ett anslag från Sparbanksstiftelsen Norrland.

Under maj månad medverkade Sällskapet i ICA Tallens i Vil­hel­mina 30-årsjubileum liksom i Vilhelmina Bokdag.

Hembygdsdagarna i Vilhelmina föregås av en kulturvecka i Kyrkstan. En av kvällarna var Bernhard Nordh-sällskapets och då visade Lars Åke Holmgren sitt nya bildspel om Bernhard Nordh och Bo Johansson läste ur egna verk. Sällskapet hade aktiviteter i Vilhelmina Folkets Hus under hem­bygds­fredagen och -lördagen den 11 och 12 juli även i år. Den nya skärm­ut­ställ­ningen visades och bokborden var uppdukade. Filmen ”Ingens mans kvinna” lik­som det nyligen iordningställda bildspelet kunde ses i en intillig­gan­de lokal.

Den 14 juli arrangerades den fjärde hembygdsdagen, en Bernhard Nordh-dag på Nybygget Sjulsbacken, Nyluspen, Storseleby. Ett drygt sjuttiotal deltagare fick ta del av ett varierat program med bland annat teater, musik, naturvandring och mycket mer.

Den 28 juli var det Ullforsdagen och bland alla andra arran­ge­mang den dagen skildrade Birger Lin­dell författarens väg till fram­gång.

Den 2 augusti deltog Sällskapet i årets Marslidendag genom ett framträdande av Vilhelmina Amatörteater. En Bern­hard Nordh-kväll ordnades i Bjurholms bibliotek den 18 sep­tem­ber och den 23 september föreläste Birger Lindell i Vuxen­sko­lans lokaler i Uppsala under rubriken ”Bernhard Nordh i folkets hjärta”.

Förmedlingen av begagnade böcker fortsätter. Vidare finns nya ”I Marsfjällets skugga” och ”Fjällfolk” lik­som års­skrif­ter från 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008 till salu. CD-skivor pro­du­ce­ras successivt allt efter försäljning.

Anslag har erhållits från Vil­hel­mina kommun och från olika stu­die­förbund för genomförda arrangemang. Även några gåvor har inkommit från Sällskapets medlemmar. Inga arvoden har ut­betalats till sällskapets sty­rel­seledamöter. För de ekonomiska för­hål­­landena i övrigt hän­visas till kassörens och revisorernas rap­porter. Säll­ska­pets kansli har adressen Tallåsvägen 34, 912 31 Vilhelmina.

Uppsala den 28 mars 2009

Torsten Gavelin