Medlemsantalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 157, varav familjemedlemmar 15 och stödjande medlemmar 3 nämligen Medborgarskolan och Studieförbundet Vuxenskolan i Vilhelmina samt Sveriges Arbetares Centralorganisation. Sällskapet har fyra hedersmedlemmar. De är Bernhard Nordhs barn: Inger Peters­son, Färje­sta­den, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta samt Matts Heijbel, Grödinge.

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Torsten Gavelin, Malgovik, Vilhelmina.

Vice ordförande: Anita Johansson, Sandvik, Vilhelmina.

Sekreterare: Lars Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Kassör: Sten Svensson, Vilhelmina.

Övriga ledamöter: Matts Heijbel, Grödinge, Siv Larsson, Marsliden, Vilhelmina, Birger Lindell, Ullfors, Yvre, Tierp, Roland Tidström, Nästansjö, Vilhelmina och Solveig Wallin, Märsta.

Ersättare: Bengt Ljungstrand, Tobo, Bo Johansson, Vilhelmina, Kerstin Eriksson, Vilhelmina och Inger Petersson, Färjestaden.

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Torsten Gavelin, Anita Johansson, Lars Åke Holmgren och Sten Svensson.

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året, två gånger i Uppsala den 28 mars samt per telefon den 9 december. Arbetsutskottet har träffats ett antal gånger och även samrått per telefon och e-post löpande under året.

Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen, Vilhelmina och Lars Normark, Saxnäs, Vilhelmina med Mårten Larsson, Vilhelmina, som ersättare.

Valberedning är Gunnar Thollander, Söderfors och Eva Lindahl, Vilhelmina.

Verksamhetsåret inleddes med redigering och tryckning av års­skriften. Tryckningen gjordes av Författares Bokmaskin i 200 exemplar.

Sällskapets hemsida på Internet, www.bernhardnordh.se har fortlöpande försetts med nytt text- och bildmaterial. Antalet besökare ökar och är nu uppe i 23 000 på den svenska sidan, nästan 4 000 besök i år, 1400 och 500 på den tyska respektive den holländska sidan.

Bernhard Nordh-samlingen i Vilhelmina Folkbibliotek har till­förts nytt material. Boksamlingen omfattar drygt 80 exemplar. Lagret av antikvariska böcker för försäljning omfattar c:a 225 exemplar. Förmedlingen av dessa fortsätter. Vidare finns nya ”I Marsfjällets skugga” och ”Fjällfolk” liksom årsskrifter från år 2002 och framåt till salu. CD-skivor produceras successivt allt efter försäljning.

Årets programverksamhet inleddes med Bernhard Nordh-säll­skapets årssammankomst som i år var förlagd till Uppsala och Vuxenskolans Drakensal lördagen den 28 mars. För programmet svarade Birger Lindell och Lars Åke Holmgren. De berättade och visade bilder från upplandsförfattarens händelserika liv. För ett mycket uppskattat programinslag svarade upplandsmusikanterna Ingemar Adén, Anders Liljefors, Olle Vennberg och Berne Vidén med sitt program ”Musik och lyrik för själ och hjärta”. Som avslutning läste Anita Johansson den helt otroliga men inte desto mindre sanna historien om Tärna-samen Torkel Larssons besök hos författaren i Gamla Uppsala.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Bernhard Nordhs systerson Hasse Lundborg. Samtliga funktionärer omvaldes. Årsavgiften fastställdes till oförändrat belopp och styrelsens beslut om besparingar och förstärkningar av Sällskapets ekonomi mötte inga invänd­ningar.

Den 29 mars stod Sällskapet för programmet vid DELS, De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, litterära seminarium i ordenshuset Brofästet på Skansen i Stockholm. Torsten Gavelin berättade till ett bildspel om författarens liv och Bo Johansson läste ur egna texter. Den nya utställningen visades och bokbordet var dukat.

Årets Bernhard Nordh-dag den 9 juli ingick i Vilhelminas kulturvecka och var förlagt till Lappudden, vid Nyluspen. Ett trettiotal åhörare fick veta varför Bernhard Nordh sökte sig just till Vilhelmina, man bjöds på musik av gruppen Friskt Felat och en teaterföreställning av Vilhelmina Amatörteater. Eftermiddagens arrangör, föreningen Järja, serverade älgsoppa vid nybygget Sjulsbacken och visade ett antal sätt att tillaga mat på gammalt vis.

Vid Ullforsdagarna, lördagen den 25 juli, var en av många intressanta och upp­skattade aktiviteter ett föredrag om Bernhard Nordh. Birger Lindell berättade om författarens levnad och läste avsnitt ur några av hans romaner. Bernhard hade ett förflutet vid bruken i norra Uppland och hade en tid vid unga år arbetat i Ullfors.

Den 2 augusti deltog Sällskapet i årets Marslidendag med utställning och bok­bord

I Borgerskapets hus i Uppsala, onsdagen den 11 november, berättade Birger Lindell för intresserade boende om författaren Bernhard Nordh och att han från total fattigdom och utan en krona på fickan gav sig ut på luffen för att söka arbete och till att bli en erkänd författare och folklivsskildrare.

Anslag har erhållits från Vilhelmina kommun och från olika studieförbund för genomförda arrangemang. Även några gåvor har inkommit från Sällskapets medlemmar. Inga arvoden har utbetalats till sällskapets styrelseledamöter. För de ekonomiska förhållandena i övrigt hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter. Sällskapets kansli har adressen Tallåsvägen 34, 912 31 Vilhelmina.

Malgovik i januari 2010

för styrelsen

Torsten Gavelin