Medlemsantalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 146, varav 2 stödjande medlemmar nämligen Medborgarskolan och Sveriges Arbetares Centralorganisation. Sällskapet har fyra hedersmedlemmar. De är Bernhard Nordhs barn: Inger Petersson, Färjestaden, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta samt Matts Heijbel, Grödinge.

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Torsten Gavelin, Malgovik, Vilhelmina.

Vice ordförande: Lars Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Sekreterare: Kerstin Eriksson, Vilhelmina.

Kassör: Sten Svensson, Vilhelmina.

Övriga ledamöter: Matts Heijbel, Grödinge, Siv Larsson, Marsliden, Vilhelmina, Birger Lindell, Ullfors, Yvre, Tierp, Roland Tid­ström, Nästansjö, Vilhelmina och Solveig Wallin, Märsta.

Ersättare: Lillemor Larsson, Vilhelmina, Bengt Ljungstrand, Tobo, Bo Johansson, Vilhelmina, och Inger Petersson, Färjestaden.

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Torsten Gavelin, Kerstin Eriksson, Lars Åke Holmgren och Sten Svensson.

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året, två gånger den 27 mars samt per telefon den 9 december. Arbets­utskottet har träffats ett antal gånger och även samrått per telefon och e-post löpande under året.

Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen, Vilhelmina och Lars Normark, Saxnäs, Vilhelmina med Mårten Larsson, Vilhelmina, som ersättare.

Valberedning är Gunnar Thollander, Söderfors och Eva Lindahl, Vilhelmina.

Verksamhetsåret inleddes med redigering och tryckning av årsskriften. Tryckningen gjordes av Författares Bokmaskin i 200 exemplar.

Sällskapets hemsida på Internet, www.bernhardnordh.se har fortlöpande försetts med nytt text- och bildmaterial. Antalet besökare är nu över 27 000 på den svenska sidan, 1600 och 650 på den tyska respektive holländska sidan.

Bernhard Nordh-samlingen i Vilhelmina Folkbibliotek har till­förts nytt material. Från Anne Jakobsson i Nyköping har Sällskapet fått en tavla målad av Bernhard Nordh som Annes mor köpte 1968. Boksamlingen omfattar drygt 80 exemplar. Lagret av antikvariska böcker för försäljning omfattar c:a 200 exemplar. Förmedlingen av dessa fortsätter. Vidare finns nya ”Fjällfolk” liksom årsskrifter från år 2002 och framåt till salu. CD-skivor produceras successivt allt efter försäljning.

Årets programverksamhet började med Bernhard Nordh-säll­skapets årssammankomst som hölls i VIK:s samlingssal, Vilhelmina. Mötet inleddes med en information om det EU-projekt som Sällskapet driver med namnet Litterär turism i Marsfjällets skugga. Det omfattar en förstudie och som projektledare har Lillemor Larsson anställts. Genom tillmötesgående från Arbetsförmedlingen har förstudien kunnat förlängas från två till fem månader och slutprodukten kommer att vara genomarbetade förslag på aktiviteter för att öka turistströmmen i Bernhard Nordhs fotspår, i första hand till Vilhelminas fjällområde.

Årsmötesförhandlingarna leddes av avgående vice ordföranden i Sällskapet, Anita Johansson, som avböjt återval. Till Anitas efterträdare i styrelsen valdes Kerstin Eriksson och efter henne invaldes Lillemor Larsson som ny ersättare i styrelsen. Vid konstitueringen utsågs Lars Åke Holmgren till ny vice ordförande, Kerstin Eriksson till sekreterare och i övrigt oförändrad besättning.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och man kunde konstatera att de besparingsåtgärder som förra årsmötet beslutade om redan hade gett önskade resultat och att inga protester hörts från Sällskapets medlemmar över den bantade årsskriften och dess annonser eller den slimmade årssammankomsten. Årsavgiften fastställdes till oförändrat belopp. Som avslutning framförde Torsten Gavelin Sällskapets tack till Anita Johansson.

Årets Bernhard Nordh-dag den 8 juli ingick i Vilhelminas kulturvecka och var även i år förlagt till Lappudden vid Nyluspen. Kvällen innan stod Lars Åke Holmgren och Bo Johansson för en berättarkväll i Kyrkstan.

Den 31 juli höll Birger Lindell ett seminarium om Bernhard Nordh vid årets Ullforsdag där ett tjugotal åhörare hade samlats. Samma dag medverkade Sällskapet genom Sten Svensson i årets Marslidendag med bildspel, bokförsäljning och information.

Som en del av Sällskapets EU-projekt Litterär turism i Marsfjällets skugga fanns vi på årets Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg och lördagen den 25 september presenterade Göran Lidström vår författare och Marsliden som besöksmål.

Under mikaelihelgen i Vilhelmina arrangerade Sällskapet en visning av filmen Ingen mans kvinna, baserad på Bernhard Nordhs roman.

Anslag har erhållits från Vil­hel­mina kommun och från olika studieförbund för genomförda arrangemang. Även några gåvor har inkommit från Sällskapets medlemmar. Inga arvoden har utbetalats till sällskapets styrelseledamöter. För de ekonomiska förhållandena i övrigt hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.

Sällskapets kansli har adressen Tallåsvägen 34, 912 31 Vilhelmina.

Malgovik i januari 2011

för styrelsen

Torsten Gavelin