Medlemsantalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 143, varav 3 stödjande medlemmar nämligen ABF, Medborgarskolan och Sveriges Arbetares Centralorganisation. Sällskapet har fyra hedersmedlemmar. De är Matts Heijbel, Grödinge samt Bern­hard Nordhs barn: Inger Petersson, Färjestaden, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Torsten Gavelin, Malgovik, Vilhelmina

Vice ordförande: Lars Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina

Sekreterare: Kerstin Eriksson, Vilhelmina

Kassör: Sten Svensson, Vilhelmina

Övr. ledamöter: Matts Heijbel, Grödinge, Siv Larsson, Marsliden, Vilhelmina, Birger Lindell, Ullfors, Yvre, Tierp, Lillemor Larsson, Vilhelmina och Solveig Wallin, Märsta

Ersättare: Bo Johansson, Vilhelmina, Hans Lundborg, Uppsala, Inger Petersson, Färjestaden och Carina Strömberg, Malgovik, Vilhelmina

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Torsten Gavelin, Kerstin Eriksson, Lars Åke Holmgren och Sten Svensson.

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året, två gånger den 2 april samt per telefon den 15 december. Arbets­utskottet har träffats ett antal gånger och även samrått per telefon och e-post löpande under året. Birger Lindell har avlidit under året och hans plats i styrelsen har därefter varit vakant.

Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen, Vilhelmina och Lars Normark, Saxnäs, Vilhelmina med Mårten Larsson, Vilhelmina, som ersättare.

Valberedning är Gunnar Thollander, Söderfors och Eva Lindahl, Vilhelmina.

Verksamhetsåret inleddes med redigering, tryckning och utskick av årsskriften. Tryckningen gjordes av Författares Bokmaskin i 200 ex­emplar. Sällskapets hemsida på Internet, www.bernhardnordh.se har fortlöpande försetts med nytt text- och bildmaterial. Antalet besökare är nu över 31 000 på den svenska sidan, 1800 och 900 på den tyska respektive holländska sidan. Bernhard Nordh-samlingen i Vilhelmina Folkbibliotek har tillförts nytt material. Boksamlingen omfattar drygt 80 exemplar. Lagret av antikvariska böcker för försäljning omfattar c:a 200 exemplar. Förmedlingen av dessa fortsätter. Vidare finns nya ”Fjällfolk” liksom årsskrifter från år 2002 och framåt samt några CD-skivor till salu.

Årets programverksamhet började med en inspirationsdag i Vilhelmina den 13 januari med Västerbottens läns berättarantikvarie Marianne Folkedotter. Hennes besök föranleddes främst av att Vilhelmina utsetts till årets berättarkommun i Västerbotten. Samtidigt presenterades den guideutbildning med inriktning på Bernhard Nordh som Sällskapet bedrev under vårvintern med ett tiotal deltagare.

Bernhard Nordh-säll­skapets årssammankomst hölls i Söderfors hembygdsgård den 2 april. För programmet under den publika delen stod Solveig Wallin och Lars Åke Holmgren. Årsmötesförhandlingarna leddes av Gunnar Thollander. Verksamheten under året hade gett ett gott ekonomiskt resultat, mycket tack vare stora insatser bl. a. av Sällskapets kassör Sten Svensson. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och årsavgiften fastställdes till oförändrat belopp. Till ny styrelseledamot efter Roland Tidström valdes Lillemor Larsson på två år och till nya ersättare efter Bengt Ljungstrand som avlidit och Lillemor Larsson valdes Hans Lundborg, Uppsala och Carina Strömberg, Vilhelmina på ett år.

Sällskapet deltog genom Lars Åke Holmgren och Lillemor Larsson i årets Berättarfestival i Skellefteå den 13 april. Den 23 juni informerade Lars Åke Holmgren om Bernhard Nordh i Skansholms Folkets Hus. Under Kulturveckan i Vilhelmina i början av juli ordnade Sällskapet visning av filmen ”Ingen mans kvinna” på Folkets Hus. Den 6 juli gick den första av fyra litterära resor i Marsfjällets skugga till Marsliden med guide från Sällskapet. Under de fyra resorna deltog mer än ett hundra personer från olika delar av landet. Alla sade sig vara mycket nöjda med arrangemangen i vilka Marslidens intresseförening tagit en stor del och där Vilhelmina kommun var ekonomisk garant och medarrangör. Sällskapets initiativ som presenterats i Inlandsbanans broschyr blev omskrivet i både Västerbottens Kuriren och Lokaltidningen. I årets Marslidendag medverkade Sällskapet genom Sten Svensson som sålde böcker och informerade.

Den 25 augusti deltog Sällskapet genom Torsten Gavelin i ett samarrangemang med föreningen Lappmarkens släkt- och bygdeforskare i f.d. lantmannaskolan i Laxbäcken med skolans historia som tema och med surströmming därtill. Nästa samarrangemang blev Arkivens dag den 12 november i Vilhelmina där Lillemor Larsson medverkade. Den 29 oktober bjöds Vilhelminaborna på en repris av programmet från årets Berättarfestival i Skellefteå.

Styrelsen har inlämnat ett förslag till Namngivningsnämnden i Uppsala kommun om att uppkalla en gata eller plats efter Bernhard Nordh som större delen av sitt liv bodde i Uppsala. Nämnden anser att Bernhard Nordh är värd att uppmärksammas med ett gatunamn eller motsvarande och kommer att ha namnet i åtanke när lämpligt objekt finns.

Anslag har erhållits från Vilhelmina kommun och från olika studieförbund för genomförda arrangemang. Inga arvoden har utbetalats till sällskapets styrelseledamöter. För de ekonomiska förhållandena i övrigt hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.

Sällskapets kansli har adressen Tallåsvägen 34, 912 31 Vilhelmina.

Vilhelmina den 31 mars 2012

för styrelsen

Torsten Gavelin