Medlemsantalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 143, varav 3 stödjande medlemmar nämligen ABF, Medborgarskolan och Sveriges Arbetares Centralorganisation.

Sällskapet har fyra hedersmedlemmar. De är Matts Heijbel, Grödinge samt Bernhard Nordhs barn: Inger Petersson, Färjestaden,, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: vakant

Vice ordförande: Lars Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina

Sekreterare: Kerstin Eriksson, Vilhelmina

Kassör: Lillemor Larsson, Vilhelmina

Övr. ledamöter: Matts Heijbel, Grödinge, Siv Larsson,Marsliden,Vilhelmina, Torsten Gavelin, Malgovik, Vilhelmina, Sten Svensson, Vilhelmina, Solveig Wallin, Märsta och Hans Lundborg, Uppsala

Ersättare: Inger Petersson, Färjestaden, Bo Johansson, Vilhelmina,

Carina Strömberg, Malgovik, Vilhelmina och Bo S. Englund, Karlholmsbruk

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Lars Åke Holmgren, Kerstin Eriksson, Lillemor Larsson och Carina Strömberg.

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året, två gånger den 31 mars samt per telefon den 12 december. Arbetsutskottet har träffats ett antal gånger och även samrått per telefon och e-post löpande under året. Ordförandeposten har förblivit obesatt trots att ett stort antal personer har vidtalats under året. Inför nästa verksamhetsår måste denna vakans fyllas.

Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen, Vilhelmina och Lars Normark, Saxnäs, Vilhelmina med Mårten Larsson, Vilhelmina, som ersättare.

Valberedning är Gunnar Thollander, Söderfors och Eva Lindahl, Vilhelmina

Verksamhetsåret inleddes med redigering, tryckning och utskick av årsskriften under sedvanlig ledning av Torsten Gavelin som sedan han nu lämnat ordförandeposten får uppbära titeln Redaktör för sällskapets årsskrift. Tryckningen gjordes av Författares Bokmaskin i 150 exemplar.Han har även ansvarat för sällskapets hemsida på Internet. Den svenskspråkiga sidan har nu haft 35091 besök viket betyder att den har besökts dagligen under det senaste året. Den tyska och holländska versionen har inte varit lika populära, men fyller naturligtvis en god funktion. Bernhard Nordh-samlingen i Vilhelmina Folkbibliotek om drygt 80 böcker har kompletterats med Sällskapets originalprotokoll. Förmedlingen av antikvariska böcker främst genom Lillemor Larssons försorg har gett ett gott ekonomiskt bidrag till sällskapet.

Bernhard Nordh-sällskapets årssammankomst hölls i Vilhelmina den 31 mars 2012. Anna-Lena Kanon kåserade och sjöng för publiken i Tingssalen. Efter fikapaus följde sedvanliga årsmötesförhandlingar under ordförandeskap av Torsten Gavelin. Beslut togs om oförändrade medlemsavgifter dvs 150 kr för ordinarie medlem, 50 kr för familjemedlem och minst 500 kr för stödjande medlem/organisation. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till ordinarie styrelseledamöter på 2 år valdes Torsten Gavelin, Kerstin Eriksson, Matts Heijbel och Siv Larsson. I fyllnadsval efter Birger Lindell valdes Hans Lundborg på 1 år . Ett stort aber dock att valberedningen inte kunde finna en efterträdare till Torsten på ordförandeposten. Det visar sig tyvärr allt svårare att engagera personer som vill arbeta ideellt i föreningar. Som tur är arbetar Torsten vidare i styrelsen och framför allt som redaktör för årsskriften.

Lillemor har deltagit i Berättarfestival 19-20 april i Skellefteå. Bra seminarier och mycket folk. Den 28 april deltog hon också i projektet Storytelling under ledning av Marianne Folkedotter. Lillemor deltog senare i en uppföljning i Lycksele i september.

Liksom förra året har sällskapet under juli månad genomfört fyra guidade bussresor i Bernhard Nordhs litterära landskap. Guider har varit Torsten på första resan och därefter Carina Strömberg på de tre följande. Lillemor Larsson, Siv Larsson och Mårten Larsson har tagit emot i Marsliden. Gunilla Söder har sålt kaffe med bröd på Skrivargården. Bussresorna har varit populära. Sammanlagt 80 personer har deltagit. Tyvärr är det osäkert om Vilhelmina kommun kan fortsätta med sitt stöd till bussresorna nästa sommar. Sten Svensson guidade en busslast med turister från Ljusdal. Mycket uppskattat. Torsten har också guidat en mindre grupp (6 personer) i Marsliden.

I samarbete med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare har sällskapet deltagit i Släktforskardagarna i Gävle. Från sällskapet var det Carina, Solveig, Mårten och Lillemor. Carina höll ett föredrag om Nybyggare i Lappland där hon med hjälp av kyrkböckerna knöt an till Bernhard Nordhs litteratur. Föredraget hade ett 90-tal åhörare. Samma föredrag höll hon i Vilhelmina Tingshus lite senare under hösten. Tillsammans med släktforskarna hade vi höstupptakt i Dalasjö, välbesökt. På begäran från Djupdals intresseförening åkte Lars Åke den 7 november till deras gamla skola. Samma eftermiddag föll det 5 dm snö. Det såg mörkt ut. men skam den som ger sig. Vägen var oplogad. Fram kom jag och höll mitt föredrag för 10 åhörare. Det var lyckat. Jag vann en bok av Bernhard Nordh! Kaffet bjöd dom på och sällskapet fick 500 kr för besväret. Lokalen låg ca en mil från Bernhards koja på Blaikfjället.

Sällskapet har haft mycken glädje av samarbetet med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare genom Carina Strömberg. Genom henne fick sällskapet också vara medarrangör för ett föredrag av Daniel Andersson den 19 november i Vilhelmina Tingshus om ”Samer och Nybyggare” i O.P. Petterssons ”Gamla byar i Vilhelmina”.

Anslag har erhållits från Vilhelmina kommun och från olika studieförbund för genomförda arrangemang. Inga arvoden har utbetalats till sällskapets styrelseledamöter. För de ekonomiska förhållandena i övrigt hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.

Sällskapets kansli har adressen Tallåsvägen 34, 912 31 Vilhelmina.

Skansholm i januari 2013

för styrelsen

Lars Åke Holmgren