Under det gångna året har Sällskapets verksamhet utvecklats positivt under ledning av en styrelse med följande sammansättning: Ordf. Bertil Holmgren, v. ordf. Lars Åke Holmgren, sekr. Kerstin Eriksson, kassör Carina Strömberg.

Övriga ordinarie ledamöter; Torsten Gavelin, Lillemor Larsson, Annica Grundström, Siv Larsson, Solveig Wallin, Hans Lundborg och Bo S. Englund.

Suppleanter; Bo Johansson, Inger Petersson, Maria Larsson samt Sten Svensson.

Tyvärr fick sällskapet vidkänna en smärtsam förlust genom att Sten Svensson efter en längre tids sjukdom avled i augusti. Allt­ se­dan Sällskapets bildande år 2000 var Sten en uppskattad och duktig sekreterare och därefter kassör. Torsten Gavelin har formulerat minnesord som har lagts ut på Sällskapets hemsida.

Årets första stora uppgift var att sammanställa och producera vår årsskrift. Som vanligt genomförde Torsten Gave­lin denna arbetsuppgift till stor belåtenhet. För sitt mångåriga arbete för Sällskapet utsågs Torsten till hedersmedlem vid årsmötet i Gamla Uppsala.

I samarbete med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare arran­ge­ra­des den 2 mars ett seminarium i Marsliden. Daniel Andersson, Umeå Universitet, berättade om vad O. P. Pettersson skrivit om samer och nybyggare i böckerna Gamla byar i Vilhelmina.

Ca 70 personer fick lyssna till Carina som höll ett föredrag på Landsarkivet i Härnösand den 23 april där hon berättade om Lars Pålsson från Marsliden, hans släkt och även kopplingen till Bern­hard Nordh. Södra Västerbottens Släktforskare fick höra Ca­ri­nas föredrag den 29 oktober i en fullsatt lokal i Folkets hus i Umeå.

Årsmötet genomfördes den 13 april i Gamla Uppsala. Hans Lund­borg hade ordnat en förträfflig möteslokal och underhållning genom sin musicerande dotterdotter Caroline Lundberg. Uppslutningen var stor. Vi fyllde lokalen och många med släktanknytning till Bernhard Nordh fanns på plats. Lars Åke Holmgren berättade till ett bildspel om Bernhards liv och författarskap. Två nya böcker, P.O. Enqvists ”Liknel­se­ boken” och Magnus Alkarps ”Fyra dagar i april – Påskkravallerna i Uppsala 1943” hade båda intressanta referenser till Bernhard Nordh. I den förstnämnda inleder huvudpersonen ett samtal med en solbadande kvinna. Det gäller böckerna ”I Marsfjällets skugga” och ”Fjällfolk”, varpå den unge mannen förförs. Den andra boken beskri­ver händelser i Gamla Uppsala vid påsktiden 1943. Både Inger och Solveig var med om händelserna och berättade om sina upp­ levelser. Nazisterna ville genomföra en manifestation vid Uppsala gamla högar och det hela urartade till ett upplopp. Bernhard var åskådare och fick vittna inför polismästaren i Gamla Uppsala därför att han bedömdes vara ett trovärdigt vittne. Sist berättade Jens Lagne­holm om när han gick vilse under en fiske­ tur i Jämtland och upplevelserna när han vilsen irrade omkring i vild­marken under 13 dagar. Denna händelse har satt temat för vår årsskrift.

Under två veckor i månadsskiftet juni-juli hade vi vår stora Bern­hard Nordh-utställning uppställd i Vilhelmina kyrkstad och under kulturveckan i juli visade vi filmen ”Ingen mans kvinna”. Även i december visades en mindre utställning i biblioteket i Vilhelmina, med Lillemor på plats för information.

Två buss­ resor till Marsliden guidades av Carina och på plats fanns både Lillemor och Mårten i ”Isaks stuga” där lilla BN-utställningen kun­de ses. Siv guidade i ”Lars Pålssons stuga”. Vårt deltagande i Mars­li­den­ dagen blev inte av eftersom arrangemanget ställdes in.

Ännu ett arrangemang genomfördes i samarbete med Lapp­mar­kens släkt- och bygdeforskare. Med benäget ekonomiskt stöd från Vilhelmina kommun deltog Carina, Lillemor och Mårten och Eva-Marie Petersson från Göteborg liksom Solveig Wallin och ytter­li­ga­re några av Sällskapets medlemmar i släktfors­kar­ dagarna i Köping 24 – 25 augusti. Det blev mycket lyckat inte minst för att bok­ för­sälj­ningen gick bra.

Carinas position som engagerad i såväl BN-sällskapet, Lappmar­kens släkt- och bygdeforskare, Johan Nordlander-sällskapet och Släktforskarförbundets styrelse och tidigare kontakter som chef för SVAR i Ramsele och Landsarkivarie i Härnösand är en stor tillgång för oss. Samarbetet med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare gör oss starkare på alla vis.

Medlemstalet har glädjande nog stigit till 169. Därav är 27 famil­je­ medlemmar, 3 stödjande medlemmar och 5 hedersmedlemmar. Vi kommer att marknadsföra vårt sällskap i Stockholm, Sundsvall, Örn­sköldsvik och Umeå 2 ggr med hjälp av Marketing UF vid Mal­gomajskolan i Vilhelmina. Vi kan hoppas på ytterligare medlemmar genom detta.

Årets resultat är gott med ett rejält plusresultat. För detaljer hän­vi­sas till årsbokslutet.

Som nyvald ordförande i Bernhard Nordh-sällskapet vid årsmötet i Uppsala i april månad fick jag lära känna Bernhard Nordhs döttrar, Solveig och Inger, släkt och vänner, vilket för mig kändes hed­rande.

Mitt första år som ordförande för BN-sällskapet har varit lärorikt, intressant och givande. Trots att jag inte är någon litterär person, har jag nyfiket deltagit i arbetet. Bernhard Nordhs böcker har jag under uppväxtåren läst och inspirerats av och genom detta uppdrag kommit till djupare insikter om Bernhard Nordh som person. Slutligen vill jag tacka styrelsen och övriga berörda, för ett fram­ gångsrikt år för Sällskapet såväl ekonomiskt som kulturellt genom att sprida kunskapen om Bernhard Nordhs skrifter och leverne.

Bertil Holmgren. ordförande.