Sällskapet kan blicka tillbaka på ett framgångsrikt år.

Styrel­sens sammansättning: Ordf. Bertil Holmgren v. ordf. Lars Åke Holmgren sekr. Kerstin Eriksson kassör Carina Strömberg

Övriga ordi­narie ledamöter Torsten Gavelin, Lillemor Larsson, Annica Grundström, Siv Larsson, Solveig Wallin, Hans Lundborg och Bo S. Englund.

Suppleanter: Inger Petersson, Bo Johansson, Jan Andersson och Mårten Larsson.

Vår redaktör, tillika hedersmedlem, Torsten Gavelin sam­man­ställde årsskriften 2014 på ett utmärkt sätt. Värdet av detta arbete kan inte nog uppskattas. Årsskriften är ju den mest påtagliga återbäringen till våra trogna medlemmar, vars numerär i slutet av året uppgick till 172. Av dessa är 29 famil­jemedlemmar, 1 stödjande medlem och 5 hedersmedlemmar.

Vårt sällskap marknadsfördes under våren genom ett sam­arbete med Vilhelmina Marketing UF, fyra elever från åk 2 vid Malgomajskolan, som besökte Umeå 2 ggr, Stockholm, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Årsmötet avhölls i Vilhelmina den 29 mars i Kings Cafe´ och förgylldes av sång och musik av värdinnan Victoria Innerd. Yvonny Jonsson läste dikter av sin bror, Bengt Hans­son från Dorris.

Carina Strömberg har varit den stora motorn i sällskapets aktiviteter och organiserat mycket välbesökta föredrag av prof. Christer Westerdahl, Trondheim om vargjägaren Enoks­son, i Vilhelmina den 5 maj och i Saxnäs dagen därpå. Hon har även hållit föredrag om familjen Lars Pålsson, ny­byggarna och Bernhard Nordh i Lycksele, Ramsele, Sollefteå, Umeå och för SPF i Vilhelmina. Carina har även haft föredrag om Bodil Jonsdotter i Östersund och Vilhelmina. Hembygds­för­eningen Gratian anordnade en sammankomst i oktober där ordförande tillsammans med Carina, Lillemor och Mårten stod för föreläsningar och berättande, vilket också stimulerade flera ur den talrika publiken att förmedla sina minnen.

Två bussresor till Marsliden har genomförts i juli med Carina som guide. Siv Larsson har förevisat ”Lars Pålssons stuga” och Mårten och Lillemor Larsson har visat Bernhard Nordh-utställningen i ”Isaks stuga”. Gunilla Söder har ord­nat med fika med tunnbröd och lunch med fisksoppa. På beställning ordnades en motsvarande resa för SPF i sep­tem­ber. Under Vilhelminas nybyggarvecka hade Mårten och Lillemor öppet hus i ”Isaks stuga”, en välbesökt aktivitet som värvade nya medlemmar och genererade välkomna in­kom­ster genom bokförsäljning. Vi genomförde även en gratis visning av filmen ”Ingen mans kvinna”.

Sällskapet deltog tillsammans med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare på släktforskardagarna i Karlstad i slutet av augusti och informerade om sällskapet. Släkt­forskar­da­gar­na besöktes av ca 6000 personer. Ett bidrag från Vilhelmina kommun delfinansierade deltagandet.

Sällskapet var också medarrangör till ett tvådagars sym­po­si­um i Vilhelmina på temat ”Nybyggarkultur och samiskt arv”. Det arrangemanget var mycket lyckat och fyllde hotel­lets stora konferenssal.

Höstupptakten skedde i Järvsjöby i samarbete med Lapp­mar­kens släktforskarförening och blev en välbesökt och trevligt sammankomst ”i surströmmingens tecken”.

Sällskapets hemsida har omarbetats för att lättare kunna administreras med hjälp av modernare programvara. Vidare har ny dator, skrivare, bildkanon, portabel mikrofon och två ”rollups” införskaffats med hjälp av beviljade bygdemedel om 11  400 kr motsvarande 75 % av kostnaden.

Arbetet med digitalisering av ”I Marsfjällets skugga” och den engelska versionen av densamma pågår, liksom dis­kus­sionen om publicering ska ske i form av ”e-bok” eller ”print on demand”.

Vid telefonmötet i december meddelade Solveig Wallin och Inger Petersson att man kunde tänka sig att överlämna ytterligare arkivmaterial till förvaring och allmän åtkomst vid lämpligt arkiv. Bland annat gällde det ett stort antal foto­ bilder som Bernhard tagit. Detta besked mottogs tack­samt av styrelsen. Ett avtal med forskningsarkivet vid Umeå universitet är under utarbetande, vilket innebär att Bernhard Nordhs arkiv blir tillgängligt för forskning.

Under mitt andra år som ordförande har jag kompletterat min BN boksamling och under läsningen av ”Fjällfolk” im­po­nerats av Bernhards förmåga att beskriva snöns olika verkan på skidans glidförmåga vid färd i fjällterrängen, naturens kärvhet, vindens och köldens bett. Min förhoppning är att sällskapet forskar vidare och utvecklar kunskapen om Bern­hards författarskap bl.a. med hjälp av det nya arkivmaterial som blir tillgängligt inom kort, till nytta och nöje för våra medlemmar och andra intresserade. Sällskapets gynnsamma utveckling under det gångna året har skett tack vare ett gott styrelsearbete för vilket jag vill tacka samtliga.

Bertil Holmgren Ordförande