Verksamheten under året präglats av ett gott samarbete inom såväl styrelsen som hela Bernhard Nordh-sällskapet. Vid årets slut hade sällskapet 137 enskilda medlemmar, 30 familjemedlemmar, sex hedersmedlemmar och en stödjande medlem. Totalt 174 medlemmar. Medlemsavgiften för året var 150 kr. Bernhard Nordh-sällskapet är medlem i De litterära sällskapens samarbetsorganisation, DELS.

Ordinarie styrelseledamöter: Bertil Holmgren ordf., Lars-Åke Holmgren v. ordf., Annica Grundström sekr., Carina Strömberg kassör, Jan E Andersson, Bo S Englund, Torsten Gavelin, Lillemor Larsson, Siv Larsson, Hans Lundborg och Solveig Wallin.

Suppleanter: Bo Johansson, Mårten Larsson, Inger Petersson, Suzanne Sehlin och Christina Strandberg.

Sällskapets årsmöte hölls den 25 april i Gamla Tingshuset, Östersund. Vid årsmötet valdes Bo Johansson, Vilhelmina, till hedersmedlem i sällskapet. Efter mötet visades filmen Ingen mans kvinna.

Styrelsen har haft två protokollförda styrelsesammanträden. AU har sammanträtt fem gånger i möteslokalen, Tallåsvägen, och hos ordförande Bertil Holmgren, Skansholm.

Alla punkter i verksamhetsplanen har gott och väl genomförts som planerat och dessutom har det tillkommit ytterligare aktiviteter under året. Bland aktiviteter som tillkom kan nämnas två guidningar i Marsliden med ca 115 besökare från Stenstaden i Sundsvall. Sällskapet har även medverkat med bokförsäljning under Länskulturveckan i Åsele och med filmvisning vid hembygdsföreningen Gratians möte i Forsmark. Under oktober månad höll Carina Strömberg ett föredrag om nybyggare i Södra Lappland vid Backens kyrka i Umeå och vid Saxnäs äldreboende berättade och samtalade Mårten Larsson och Gunilla Söder om Bernhard Nordh.

Genom bokförlaget BoD har ”I Marsfjällets skugga” utgivits som e-bok samt i nytryck. Under 2016 kommer även ett nytryck av ”Fjällfolk” genom dito förlag.

Ett STORT TACK! riktas till Torsten Gavelin för hans insats med utgivningen av böckerna.

Under året har Bernhard Nordhs döttrar Inger Petersson och Solveig Wallin samt sonen Olav Nordh levererat in material om Bernhard Nordh till Forskningsarkivet vid Umeå Universitet. Arkivmaterialet omfattar två hyllmeter och har en egen länk på Bernhard Nordhs-sällskapets och forskningsarkivets hemsida där förteckning över handlingarna framgår.

Materialet omfattar tidningsurklipp, reportage, handskrifter, författararkiv/verksamhet, privat korrespondens, fotografier, div. tidningar, filmmanuskript och synopsis, publicerade noveller 1930 – 1959 och 1963 – 1979, samt diverse litteratur om/av Bernhard Nordh.

Kommande års verksamhetsplan presenterades i medlemsutskicket inför julen.

Föreningens kontorslokal har flyttats från Tallåsen till Tingshuset och delas där med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare.

Vi tycker oss uppleva ett återuppväckt intresse för Bernhard Nordhs författarskap både bland yngre som äldre personer. Genom möten och berättelser från områden med anknytning till Bernhards böcker vill vi sprida intresset för ”vår” författare.

För egen del har jag senast läst om ”I min gröna ungdom”. Där får man en beskrivning av hur den unge mannen utvecklades under ungdomsåren fram till den självsäkre syndikalisten i rallarhatt. Intressant är hans syn på kapitalister, kvinnor och fotboll. De senare två skulle enbart fördröja den efterlängtade revolutionen. I boken får man även följa hans öden som ”björnjägare” på Blaikfjället i Dorotea kommun, en upplevelse som kom att sätta sin prägel på hans kommande författarskap. För den som ytterligare vill fördjupa sig i ämnet Bernhard Nordh hänvisar vi till forskningsarkivet i Umeå.

Slutligen vill jag tacka övriga styrelsen, medlemmar i sällskapet, läsare och övriga berörda för ett framgångsrikt år för Bernhard Nordh-sällskapet.

Vilhelmina den 25 januari 2016

Bertil Holmgren ordförande