Bernhard Nordh-sällskapet har ånyo haft ett framgångsrikt verksamhetsår. Flera romaner har tryckts i nyupplaga, bokförsäljningen har gått fortsatt bra, flera lyckade arrangemang har genomförts och medlemsantalet har ökat.

Medlemmar

Antal medlemmar uppgår vid verksamhetsårets slut till 185, vilket är elva fler än vid föregående årsskifte. Sällskapet har en stödjande medlem nämligen SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation. Sällskapets sex hedersmedlemmar är Matts Heijbel, Grödinge, Torsten Gavelin, Vilhelmina, Bo Johansson, Vilhelmina samt Bernhard Nordhs barn: Inger Petersson, Färjestaden, Olav Nordh, Järfälla och Solveig Wallin, Märsta. Bo Johansson, som utsågs som hedersmedlem under 2015, avled den 1 januari 2017.

Förutom årsboken har två brev med information om aktiviteter skickats till medlemmarna, ett med jul- och nyårshälsning och ett brev inför sommaren. Lillemor Larsson har förtjänstfullt ansvarat för medlemsregistret och utskicken.

Styrelse, valberedning och revisorer

Styrelsen har under 2016 haft följande sammansättning:

Ordförande: Bertil Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Vice ordförande: Lars Åke Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Sekreterare: Lillemor Larsson, Vilhelmina.

Kassör: Carina Strömberg, Malgovik, Vilhelmina.

Övriga ledamöter: Solveig Wallin, Märsta, Torsten Gavelin, Malgovik, Vilhelmina, Jan E Andersson, Djupdal, Vilhelmina, Mårten Larsson, Vilhelmina och Christina Strandberg, Strandkullen, Vilhelmina. Ersättare: Bo Johansson, Vilhelmina, Hans Lundborg, Uppsala, Inger Petersson, Färjestaden, och Suzanne Sehlin, Vilhelmina,

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av Bertil Holmgren, Lars Åke Holmgren, Carina Strömberg och Lillemor Larsson. Arbetsutskottet har också möjlighet att vid sina sammanträden adjungera ledamöter från styrelsen. Under året har Christina Strandberg, Jan E Andersson och Mårten Larsson varit adjungerade.

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året, två gånger i samband med årsmötet den 23 april samt per telefon den 6 december. Arbetsutskottet har träffats sex gånger och även samrått per telefon och e-post löpande under året.

Revisorer är Johnny Holmgren, Storholmen, Vilhelmina och Lars Normark, Saxnäs, Vilhelmina med Bernt Dahlberg, Vilhelmina, som ersättare.

Valberedning är Anita Johansson, Sandvik, Vilhelmina, Conny Lundborg, Uppsala, och Karin Holmgren, Skansholm, Vilhelmina.

Ekonomi

Sällskapets ekonomi har utvecklats gynnsamt främst tack vare de nytryck som tagits fram under de senaste åren. Kulturellt verksamhetsbidrag har erhållits från Vilhelmina kommun med 5 000 kr och för deltagande i årets släktforskardagar i Umeå beviljades 10 000 kr att delas med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare. Samarbetet med studieförbundet Medborgarskolan i samband med olika kulturarrangemang har varit gott och kostnader för broschyrer och informationsmaterial har kunnat täckas med bidrag från studieförbundet. Inga arvoden har utbetalats till sällskapets styrelseledamöter. För de ekonomiska förhållandena i övrigt hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.

Sällskapets bokproduktion och försäljning

Verksamhetsåret inleddes med redigering och tryckning av årsskriften, som skickas ut till alla medlemmar. Torsten Gavelin var som tidigare år redaktör och tryckningen i 200 exemplar gjordes av Författares Bokmaskin.

Nytryck av I Marsfjällets skugga och Fjällfolk gjordes under föregående år genom bokförlaget BoD, Books on Demand, och ytterligare upplagor har beställts. Under verksamhetsåret har ytterligare två romaner skannats in och tryckts i en upplaga om vardera 225 exemplar, Undan frostpiskan/Flickan från fjällbyn och I min gröna ungdom. Nytrycken läggs även ut på Internet för nedladdning, vilket även detta ger sällskapet intäkter. Även när det gäller inskanning och ombesörjande av tryckning har Torsten Gavelin gjort en omfattande och förtjänstfull insats.

Verksamhetsplanen har flera år innehållit en punkt som handlar om att försöka få boken I Marsfjällets skugga översatt till engelska. Tyvärr har ansträngningarna att hitta en bra översättare ännu inte givit resultat.

Programverksamhet och arrangemang

Alla planerade arrangemang i verksamhetsplanen har genomförts och dessutom har några tillkommit tack vare intresserade arrangörers förfrågningar.

Bernhard Nordh-sällskapets årssammankomst hölls på Umeå universitet, forskningsarkivet, den 23 april. I samband med årsmötet anordnades ett program för allmänheten. Programmet inleddes med att arkivarie Göran Larsson berättade om vad arkivet innehåller i form av manuskript, tidningsartiklar, fotografier m.m. Detta följdes av en visning av arkivet som överskådligt lagts fram i forskarsalen och rönte stort intresse bland besökarna. Därefter följde visning av filmen Flickan från fjällbyn, som lånats in från Kungliga Biblioteket speciellt för tillfället. Forskningsarkivet är en av de institutioner som godkänts av KB för visning av gamla och sköra filmer.

Under året har sällskapet genomfört flera berättarföreställningar, främst med Lars-Åke Holmgren, Mårten Larsson och Carina Strömberg som medverkande. Vid Torvsjö kvarnar arrangerades en berättardag i juli och årets sista arrangemang hölls på Vilhelmina bibliotek den 20 oktober. Genom ordförande Bertil Holmgrens kontakter bjöd SPF-föreningarna i Dorotea och Åsele in sällskapet till sina respektive möten. I Åsele var intresset så stort att en läsecirkel bildades, som sedan avslutades med en bussresa till Marsliden 21 juni. Även i Dorotea väcktes intresset för ett motsvarande arrangemang under kommande år.

Förutom bussresan med medlemmar i Åsele SPF genomfördes ytterligare två litterära bussresor under sommaren med guider från sällskapet. Vilhelmina kommun var även detta år medarrangör och ekonomisk garant för resorna. Under nybyggarveckan i början av juli höll Mårten Larsson öppet hus i Marsliden med visning av Lars Pålssons nybyggarstuga och Bernhard Nordh-museet i Isaks stuga. Även på andra tider under sommaren har många intresserade besökare funnit vägen dit, totalt ca 400 personer. Sällskapet skänkte några böcker som priser till idrottsevenemanget Seven Summit, en löpartävling där man besöker Marslidens sju finaste fjälltoppar på samma dag.

I oktober arrangerade DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd, en litteraturdag på Östersunds bibliotek under rubriken Äventyr, sagor och livsöden i Norrlands inland – från vikingatid till nutid. Förutom Bernhard Nordh-sällskapet medverkade flera litterära sällskap och författare från Jämtland och södra Lappland.

Sällskapet har genomfört flera aktiviteter tillsammans med Lappmarkens släkt- och bygdeforskare under året. Det nationella arrangemanget Släktforskardagarna hölls i augusti på Nolia i Umeå och föreningarna delade där monter. Dagarna lockade ca 3000 besökare och sällskapet fick möjlighet att informera och berätta om verksamheten och även sälja böcker, speciellt nytrycken. Utöver släktforskardagarna har föreningarna anordnat ett välbesökt surströmmingskalas i Varpsjö och julgröt i Volgsjöstugan i Vilhelmina kyrkstad samt en sammankomst i Skansholm i maj med lokalhistoria och korvgrillning. Föreningarna deltog även vid Höglandsdagen och Dorotea höstmarknad med marknadsstånd, information och försäljning av böcker.

Sällskapets hemsida, www.bernhardnordh.se, har med Jan E Andersson som webbredaktör försetts med bildmaterial från årets aktiviteter. Under rubriken Aktuellt läggs fortlöpande ut information om kommande aktiviteter och annat av intresse för hemsidans besökare. Antalet besökare under året uppgick till 18 988, med en topp lördagen den 3 december med 121 besök.

Avslutningsvis kan sägas att Bernhard Nordhs böcker fortfarande väcker minnen och ett stort intresse hos dem som sällskapet kommer i kontakt med i olika sammanhang.

Jag vill tacka övriga styrelsen, medlemmar i sällskapet, läsare och övriga berörda för ett framgångsrikt år för Bernhard Nordh-sällskapet.

Skansholm i januari 2017

för styrelsen Bertil Holmgren, ordförande